İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Zilyetlik ve tapu sicili mevzuatı!

Zilyetlik ve tapu sicili mevzuatı, Türk Medeni Kanunu kapsamında yer alıyor.

Bir şey üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir.

Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılması zilyetlik sayılıyor..


Zilyetlik ve tapu sicili mevzuatı!


Zilyetlik ve tapu sicili mevzuatı, Türk Medeni Kanunu kapsamında yer alıyor.

Bir şey üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir.

Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen

kullanılması zilyetlik sayılıyor. Zilyetlik ve tapu sicili esasları aşağıda sıralanıyor:


ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ


BİRİNCİ BÖLÜM


ZİLYETLİK


A. Zilyetlik kavramı ve türleri


I. Kavram


MADDE 973.- Bir şey üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir.


Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılması zilyetlik sayılır.


II. Türleri


1. Aslî ve fer'î zilyetlik


MADDE 974.- Zilyet, bir sınırlı aynî hak veya bir kişisel hakkın kurulmasını

ya da kullanılmasını sağlamak için şeyi başkasına teslim ederse, bunların ikisi de zilyet olur.

Bir şeyde malik sıfatıyla zilyet olan aslî zilyet, diğeri fer'î zilyettir.


2. Dolaylı ve dolaysız zilyetlik


MADDE 975.- Bir şeyde fiilî hâkimiyetini doğrudan doğruya sürdüren kimse

dolaysız zilyet, başka bir kişi aracılığı ile sürdüren kimse dolaylı zilyettir.

III. Geçici olarak kesilme


MADDE 976.- Fiilî hâkimiyetin geçici nitelikteki sebeplerle kullanılmaması

veya kullanma olanağının ortadan kalkması zilyetliği sona erdirmez.

B. Zilyetliğin devri


I. Hazırlar arasında


MADDE 977.- Zilyetlik, şeyin veya şey üzerinde hâkimiyeti sağlayacak araçların,

edinene teslimi veya edinenin önceki zilyedin rızasıyla şey üzerinde

hâkimiyeti kullanacak duruma gelmesi hâlinde devredilmiş olur.


II. Hazır olmayanlar arasında


MADDE 978.- Temsilciye yapılan teslim, temsil edilene yapılmış gibi zilyetliği geçirir.


III. Teslimsiz devir


MADDE 979.- Bir üçüncü kişi veya zilyetliği devreden, özel bir hukukî ilişkiye

dayanarak zilyet olmakta devam ederse zilyetlik, teslim gerçekleşmeksizin kazanılmış olur.

Zilyetliğin bu yolla devri, zilyet olmakta devam eden üçüncü kişiye karşı,

ancak durumun devreden tarafından kendisine bildirildiği andan başlayarak hüküm doğurur.


Üçüncü kişi, zilyetliği devredene karşı ileri sürebileceği sebeplerle şeyi edinene vermekten kaçınabilir.


IV. Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi


MADDE 980.- Bir taşıyıcıya veya umumî mağazaya bırakılmış emtiayı

temsil eden kıymetli evrakın teslimi, emtianın teslimi gibi sonuç doğurur.


Kıymetli evrakı iyiniyetle teslim alan kimse ile emtiayı iyiniyetle

teslim alan kimse arasında uyuşmazlık çıkarsa emtiayı teslim alan tercih olunur. 
C. Zilyetliğin hükümleri


I. Korunması


1. Savunma hakkı


MADDE 981.- Zilyet, her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir.


Zilyet, rızası dışında kendisinden alınan şeyi taşınmazlarda el koyanı kovarak,

taşınırlarda ise eylem sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak

zilyetliğini koruyabilir. Ancak, zilyet durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorundadır.

2. Zilyetliğin gasbında dava hakkı


MADDE 982.- Başkasının zilyet bulunduğu bir şeyi gasbeden kimse,

o şey üzerinde üstün bir hakka sahip olduğunu iddia etse bile onu geri vermekle yükümlüdür.


Davalı, o şeyi davacıdan geri almasını gerektirecek üstün bir hakka sahip

olduğunu derhâl ispat ederse onu geri vermekten kaçınabilir.


Dava, şeyin geri verilmesine ve zararın giderilmesine yönelik olur.

3. Zilyetliğe saldırıya dava hakkı


MADDE 983.- Saldırıda bulunan, şey üzerinde bir hak iddia etse bile; zilyetliği saldırıya uğrayan, ona karşı dava açabilir.


Dava, saldırının sona erdirilmesine, sebebinin önlenmesine ve zararın giderilmesine yönelik olur.

4. Dava hakkının düşmesi


MADDE 984.- Gasp ve saldırıdan dolayı dava hakkı, zilyedin fiili ve

failini öğrenmesinden başlayarak iki ay ve her hâlde fiilin üzerinden bir yıl geçmekle düşer.

II. Zilyetlik dolayısıyla hakkın korunması


1. Mülkiyet karinesi


MADDE 985.- Taşınırın zilyedi onun maliki sayılır.


Önceki zilyetler de zilyetlikleri süresince o taşınırın maliki sayılırlar.


2. Fer'î zilyetlikte karine


MADDE 986.- Bir taşınıra malik olma iradesi bulunmaksızın zilyet olan kimse,

taşınırı kendisinden iyiniyetle aldığı kişinin mülkiyet karinesine dayanabilir.


Taşınıra bir sınırlı aynî hak veya kişisel hak iddiasıyla zilyet bulunan

kimsenin iddia ettiği hakkın varlığı karine olarak kabul edilir. Ancak,

zilyet bu karineyi şeyi kendisine vermiş olan kişiye karşı ileri süremez. 

3. Davaya karşı savunma


MADDE 987.- Bir taşınırın zilyedi, kendisine karşı açılan her davada üstün hakka sahip olduğu karinesine dayanabilir.


Gasp veya saldırıya ilişkin hükümler saklıdır.

4. Tasarruf yetkisi ve taşınır davası


a. Emin sıfatıyla zilyetten edinme bakımından


MADDE 988.- Bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden o şey üzerinde

iyiniyetle mülkiyet veya sınırlı aynî hak edinen kimsenin edinimi,

zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile korunur.


b. Kaybedilen veya çalınan eşya bakımından


MADDE 989.- Taşınırı çalınan, kaybolan ya da iradesi dışında başka

herhangi bir şekilde elinden çıkan zilyet, o şeyi elinde bulunduran herkese karşı beş yıl içinde taşınır davası açabilir.

Bu taşınır, açık artırmadan veya pazardan ya da benzeri eşya satanlardan

iyiniyetle edinilmiş ise; iyiniyetli birinci ve sonraki edinenlere karşı taşınır davası,

ancak ödenen bedelin geri verilmesi koşuluyla açılabilir.Diğer konularda iyiniyetli zilyedin haklarına ilişkin hükümler uygulanır.

c. Para ve hamile yazılı senetlerde


MADDE 990.- Zilyet, iradesi dışında elinden çıkmış olsa bile, para ve

hamile yazılı senetleri iyiniyetle edinmiş olan kimseye karşı taşınır davası açamaz.

d. İyiniyetli olmama hâlinde


MADDE 991.- Bir taşınırın zilyetliğini iyiniyetle edinmemiş

olan kimseye karşı önceki zilyet, her zaman taşınır davası açabilir.


Eğer önceki zilyet de, zilyetliği iyiniyetle edinmemiş ise sonraki zilyede karşı taşınır davası açamaz.

5. Taşınmazlarda karine


MADDE 992.- Tapuya kayıtlı taşınmazlarda, hak karinesinden ve zilyetlikten

doğan dava açma hakkından yalnız adına tescil bulunan kimse yararlanır.


Bununla birlikte taşınmaz üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse, gasp veya saldırı sebebiyle dava açabilir.
III. Sorumluluk


1. İyiniyetli zilyet bakımından


a. Yararlanma


MADDE 993.- İyiniyetle zilyedi bulunduğu şeyi, karineyle mevcut hakkına uygun

şekilde kullanan veya ondan yararlanan zilyet, o şeyi geri vermekle yükümlü olduğu

kimseye karşı bu yüzden herhangi bir tazminat ödemek zorunda değildir.

İyiniyetli zilyet, şeyin kaybedilmesinden, yok olmasından veya hasara uğramasından sorumlu olmaz.

b. Tazminat


MADDE 994.- İyiniyetli zilyet, geri vermeyi isteyen kimseden şey için yapmış olduğu

zorunlu ve yararlı giderleri tazmin etmesini isteyebilir ve bu tazminat ödeninceye kadar şeyi geri vermekten kaçınabilir.


İyiniyetli zilyet, diğer giderler için tazminat isteyemez. Ancak,

şeyin geri verilmesinden önce kendisine bu giderler için bir tazminat önerilmezse,

kendisi tarafından o şeyle birleştirilen ve zararsızca ayrılması mümkün bulunan eklemeleri o şeyi geri vermeden önce ayırıp alabilir.


Zilyedin elde ettiği ürünler, yaptığı giderler sebebiyle doğan alacaklarına mahsup edilir.

2. İyiniyetli olmayan zilyet bakımından


MADDE 995.- İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız

alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi

ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.

İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir.

İyiniyetli olmayan zilyet, şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur.


IV. Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma


MADDE 996.- Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma hakkına sahip olan zilyet,

zilyetliği kendisine devreden aynı yetkiye sahip idiyse onun zilyetlik süresini kendi süresine ekleyebilir.

hazır emlak sitesi
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir

Eryaman Satılık Daire

Eryaman kiralık daire

Eryaman da satılık daire

Ankara Eryaman satılık daire

Eryaman da kiralık daire

Eryaman kiralık ev

Eryaman satılık ev

Ankara Eryaman kiralık daire

Ankara Eryaman'da satılık daire

Eryaman kiralık

Eryaman emlak
Eryaman Satılık
Baran Emlak Eryaman